Prelucrarea datelor cu carater personal | Amtest Associates Limited

Prelucrarea datelor cu caracter personal


POLITICA SC AMTEST ROMANIA SRL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PDP)

 

 Stimată Doamnă /Stimate Domn,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, în calitate de Operator de date cu caracter personal, vă rugăm să acordați atenție Politicii societatii noastre in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (denumită în continuare “PDP”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate  datele dvs. cu caracter personal.aflate in administrarea noastra.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor persoanelor cu care colaboram: personal al clientilor si furnizorilor, alti colaboratori persoane fizice, angajati proprii, vizitatori ai site-ului nostru, precum și alte persoane ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă autorizata.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Acesta ar putea include și date informatice, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră, precum și modulele cookie asociate paginii noastre de internet- pentru a cestea va rugam sa accesati linkul "Politica cookies"

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Va informam ca nu facem prelucrari automate a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

PRINCIPIILE NOASTRE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

SC AMTEST ROMANIA SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR 2016, pentru a se  asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va informam ca am putea folosi datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm anumite date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 3. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, va vom cere acceptul sa utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte,  invitații la diverse evenimente.
 4. În alte scopuri legate de îndeplinirea obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal tertilor implicati in realizărea obiectului nostru de activitate.

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către  SC AMTEST ROMANIA SRL putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens - cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală sau in scopuri legitime pentru a proceda în acest mod, cum ar fi :

- părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

- societăți care ne asigură servicii de asigurare și/sau re-asigurare;

- furnizori de servicii (de ex., curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare);

- parteneri de afaceri, investitori, cesionari (actuali sau potențiali) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare);

- consilieri profesioniști, precum evaluatori, auditori sau avocați;

- autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile;

Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE TERȚI,

SC AMTEST ROMANIA SRL se asigura contractual si prin selectia tertilor cu care colaboreaza, ca acestia indeplinesc conditiile Regulamentului (UE) 2016/67 privind prelucrarea datelor cu caracter personal transferate catre acestia.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Datele dvs de contact, preluate prin intermediul paginii de internet a companiei noastre, sunt gestionate in conditii de securitate si confidentialitate. Prin completarea campurilor formularului de contact si a mentiunii speciale de acord, ne autorizati sa prelucram datele dvs.

Politica in domeniul cookie este disponibila pe site-ul nostru. Vă amintim ca, utilizand setarile browserului dvs de internet, va puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, atunci cand vizitati pagina de internet a companiei noastre. 

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

SC AMTEST ROMANIA SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, prevederile comntractuale, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a stabili cât timp păstram datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 3 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SC AMTEST ROMANIA SRL le prelucrează:

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail ;

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Inainte de a va execrcita dreptul de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, va sugeram sa sa transmiteti mai intai o solicitare scrisa pe adresa societatii noastre sau  la adresa de e-mail            

 SECURITATEA PRELUCRĂRII

SC AMTEST ROMANIA SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SC AMTEST ROMANIA SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SC AMTEST ROMANIA SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR 2016.

Societatea noastra depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, dar aveti totusi in vedere ca nu exista tehnici si metode infailibile. Va rugam sa ne anuntati daca ati constatat un incident legat de protectia datele dumneavoastră cu caracter personal si va garantam ca vom lua masuri imediate.

 ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului SC AMTEST ROMANIA SRL.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe urmatoarea adresa de mail: orders.ro@amtest-group.comNoutati
20/11/2017

ESE Printer Company joins the Amtest Group family

Productronica trade show so the co-operation agreement between ESE and Amtest.

detalii


13/11/2017

Congratulations

We would like to congratulate Grzegorz Kopczyński on completing the Athens Marathon.
We are proud to have such a achiever as our team member. 

detalii


02/11/2017

Branislav Ružička joins Group

With pleasure we announce that Branislav Ružička has become part of the Amtest Group – working with our Sales Operation in the Slovak Republic.

detalii